REGULAMIN SERWISU

SUPPI

Suppi to miejsce łączące ludzi z pasją i talentem, z ludźmi chcącymi ten talent finansowo (i nie tylko) wspierać. Suppi daje możliwość nawiązania stałej współpracy pomiędzy Supporterem oraz Autorem, która pozwala na promowanie oraz wspieranie rozwoju Twórczości.

§ 1 Definicje

 1. Akcja Specjalna – akcja promocyjna, o której mowa w §13 Regulaminu.

 2. Autor – każdy Użytkownik Serwisu prowadzący Działalność, który posiada Konto Autora.

 3. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez Serwis (stronę WWW) i zapisywane po stronie Użytkownika.

 4. Dane Osobowe – zgromadzone w Serwisie przez Operatora w ramach rejestracji (dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym) oraz w czasie późniejszego korzystania z Serwisu, informacje oraz dane osobowe Użytkownika, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług bądź w innym celu prawnie dopuszczalnym.

 5. Dobrowolna Wpłata – środki pieniężne przekazywane dobrowolnie przez Supportera na rzecz Operatora, przeznaczone na rozwój Serwisu.

 6. Działalność – działalność artystyczna, działalność sportowa, działalność społeczna lub każdy inny przejaw działalności Autora realizowany za pomocą Serwisu, w tym w celu zawodowym i zgodnym z profilem Serwisu.

 7. Konsument – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 8. Konto – indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu, do którego ma zapewniony dostęp przy użyciu Loginu oraz hasła.

 9. Konto Autora – Konto określone w §7 Regulaminu.

 10. Login – unikatowy ciąg znaków ustalonych przez Użytkownika podczas rejestracji, umożliwiający identyfikację Użytkownika.

 11. Materiały – wszelkie dane i treści opublikowane lub w inny sposób zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika.

 12. Mecenas – nieposiadający Konta podmiot współpracujący z Operatorem, który w szczególności może przekazywać wybranemu przez siebie Autorowi Wsparcie, w dowolnej wysokości.

 13. Operator – podmiot będący właścicielem Serwisu i świadczący Usługi w Serwisie. Operatorem w rozumieniu Regulaminu jest Crowd8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000548195, NIP 5242777491, REGON 36100935200000, która jest jednocześnie usługodawcą w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 14. Operator Płatności – podmiot odpowiedzialny za świadczenie usług płatniczych w ramach Serwisu, umożliwiający dokonywanie płatności między Supporterem i Autorem oraz Użytkownikiem i Operatorem.

 15. Osoba Trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie posiada Konta w Serwisie.

 16. Poziom Wpłat – określona przez Autora i udostępniona na Koncie Autora wartość Wsparcia wraz z opisem formy podziękowania Supporterowi za jego udzielenie.

 17. Supporter – Użytkownik, który w sposób dobrowolny przekazuje Wsparcie Autorowi.

 18. Profil Autora – indywidualny profil Autora, zawierający m.in. Materiały oraz informacje o Autorze i jego twórczości, cele do osiągnięcia i zamierzenia związane z jego Działalnością.

 19. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

 20. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 21. Regulamin Specjalny – regulamin stworzony na potrzeby akcji promocyjnej organizowanej w ramach Serwisu.

 22. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych Osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu.

 23. Serwis – portal internetowy dostępny na stronie www.suppi.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, do którego prawa przysługują Operatorowi.

 24. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem.

 25. Usługi – świadczenia Operatora polegające na zapewnieniu prawidłowej pracy Serwisu, w tym w szczególności udostępnieniu Użytkownikom przestrzeni do prezentacji swojej Działalności, w tym możliwości udostępniania Poziomów Wpłat oraz przekazywania Wsparcia pomiędzy Użytkownikami.

 26. Usługi Dodatkowe – odpłatne usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Serwisie, do których to usług zastosowanie ma niniejszy Regulamin.

 27. Usługi Płatnicze – usługi oferowane przez Operatora Płatności lub Operatora, w zależności od opcji dostępnej w Serwisie.

 28. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym osoba będąca Autorem, posiadająca Konto i korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz skutki działań osób, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.

 29. Użytkownik uprzywilejowany – każdy Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.

 30. Wsparcie – środki pieniężne przekazywane przez Supportera lub Mecenasa Autorowi, przeznaczone na jego Działalność.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest platformą komunikacji umożliwiającą kojarzenie Użytkowników poszukujących wsparcia finansowego dla prowadzonej przez siebie Działalności (Autorów) oraz Użytkowników chcących takiego wsparcia udzielić (Supporterów, Mecenasów). Serwis nie uczestniczy w relacjach pomiędzy Użytkownikami w ramach zawartej pomiędzy nimi umowy oraz nie odpowiada za wzajemne zobowiązania Użytkowników, w szczególności za jakość, terminowość oraz zgodność z prawem dostarczanych przez Użytkowników Materiałów, w tym Poziomów Wpłat.

 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Operatora mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa oraz na stronie internetowej www.suppi.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego bezpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 3. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Serwisu, odpowiedzialność Operatora oraz Użytkowników, zasady świadczenia i korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu oraz prawne i techniczne warunki korzystania z Serwisu.

 4. Każdy jest obowiązany dokładnie zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia, przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu.

 5. Przystąpienie do korzystania z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 6. Nazwa Serwisu, kod strony, zasady działania, logo, wygląd graficzny, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika:

  1. połączenia z siecią Internet;

  2. odpowiednich urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet;

  3. aktywnego konta poczty e-mail;

  4. aktualnej przeglądarki internetowej, pozwalającej na korzystanie z Serwisu, w tym obsługę szyfrowanych połączeń SSL.

 2. Serwis zawiera chronione prawem znaki towarowe oraz inne dobra będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, w szczególności na podstawie przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy Prawo własności przemysłowej.

 3. Prawa autorskie do Serwisu i znajdujących się w nim informacji, Materiałów i znaków towarowych należą do Operatora, Autora lub Osób Trzecich, które udzieliły Operatorowi lub Autorowi praw do takich informacji lub Materiałów.

 4. Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika w Serwisie Materiałów podlegających ochronie jako przedmiot prawa nieograniczonej autorskiego Użytkownik udziela Operatorowi bezpłatnej, niewyłącznej i terytorialnej licencji (licencja) na wykorzystanie ich w celu świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również, w celach marketingu i promocji działalności Serwisu oraz Działalności Autora (w przypadku Użytkowników będących Autorami) - poprzez publiczne udostępnianie ww. Materiałów, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Licencja, o której mowa powyżej wygasa z chwilą usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu, chyba że Użytkownik i Operator, na podstawie odrębnego porozumienia postanowią inaczej. Autor jest przy tym uprawniony do ograniczenia powyższej licencji, poprzez wyłączenie upoważnienia Operatora do wykorzystania Materiałów w celach marketingu i promocji działalności Serwisu oraz Działalności Autora. Oświadczenie o ograniczeniu licencji może zostać złożone w dowolnym momencie, za pośrednictwem Konta w Serwisie lub innego przewidzianego w Regulaminie sposobu kontaktu Użytkownika z Operatorem.

 5. Użytkownik, z chwilą założenia Konta wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Operatora - w celu świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu oraz w celach promocyjnych i marketingowych - jego wizerunku, który został przez niego udostępniony w Serwisie. Zgoda, o której mowa powyżej wygasa najpóźniej z chwilą usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu, chyba że Użytkownik i Operator, na podstawie odrębnego porozumienia postanowią inaczej. Autor jest przy tym uprawniony do cofnięcia powyższej zgody w zakresie, w jakim upoważnia ona Operatora do rozpowszechniania jego wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych. Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać złożone w dowolnym momencie, za pośrednictwem Konta w Serwisie lub innego przewidzianego w Regulaminie sposobu kontaktu Użytkownika z Operatorem.

 6. Użytkownik, będący Autorem lub Supporterem, wyraża zgodę na publikowanie w Serwisie, a także w materiałach promocyjnych i marketingowych informacji na temat Działalności Autora oraz wysokości otrzymanego i przekazanego Wsparcia. Zgoda, o której mowa powyżej wygasa najpóźniej z chwilą usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu, chyba że Użytkownik wcześniej złoży oświadczenie o jej cofnięciu. Oświadczenie o cofnięciu zgody na publikację powyższych informacji może zostać złożone w dowolnym momencie, za pośrednictwem Konta w Serwisie lub innego przewidzianego w Regulaminie sposobu kontaktu Użytkownika z Operatorem.

 7. Użytkownik oraz Osoba Trzecia zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Korzystanie i rozporządzanie Materiałami wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Operatora, Autora lub innej osoby uprawnionej.

 8. W przypadku zgłoszenia przez Osobę Trzecią lub innego Użytkownika jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń wobec Operatora z tytułu naruszenia praw tej osoby w wyniku działania Użytkownika, w tym praw własności intelektualnej do zamieszczonych w Serwisie Materiałów, Użytkownik, którego dotyczy zgłoszenie zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i na własne ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Operatora przed takimi roszczeniami. W szczególności Użytkownik ten zobowiązuje się wstąpić w miejsce Operatora, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Operatora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Operatorowi, a także zobowiązuje się zrekompensować Operatorowi wszelkie koszty, jakie Operator ponosi, w szczególności koszty pomocy prawnej oraz koszty, jakie będzie zobowiązany zapłacić Osobie Trzeciej lub innemu Użytkownikowi w związku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie przedmiotu prawa własności intelektualnej - na podstawie wyroku sądowego lub ugody stron postępowania sądowego zawartej z udziałem tego Użytkownika.

 9. Ponadto, jeśli korzystanie przez Operatora z przedmiotu prawa własności intelektualnej zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Osoby Trzeciej lub innego Użytkownika, Użytkownik, którego dotyczy powództwo, może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:

  1. uzyskać dla Operatora prawo dalszego korzystania z przedmiotu prawa własności intelektualnej;

  2. zmodyfikować przedmiot tego prawa tak, aby był on wolny od wad i roszczeń Osób Trzecich lub innego Użytkownika.

 10. Użytkownik zamieszczający w Serwisie Materiały, własny wizerunek, imię i nazwisko/firmę oraz login wyraża zgodę na wgląd w te Materiały i dane przez innych Użytkowników, Mecenasa, Operatora oraz Osoby Trzecie, w tym na udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 11. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa osobiste i tytuły związane z Materiałami. Użytkownik zachowuje również prawo do wykorzystywania, powielania i dystrybucji Materiałów we własnym zakresie.

 12. Użytkownik, umieszczając jakiekolwiek treści w Serwisie oświadcza i gwarantuje Operatorowi, że posiada niezbędne prawa do takiego posłużenia się tymi treściami, w tym udzielenia Operatorowi licencji, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Użytkownik oświadcza, że posłużenie się przez niego treściami w ramach Serwisu, w tym udzielenie licencji, nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich.

 13. Wypowiedzenie przez Użytkownika licencji, o której mowa w ust. 4 możliwe jest po uprzednim usunięciu jej przedmiotu z Serwisu i nie wpływa na prawa Operatora do posługiwania się materiałami wyprodukowanymi i wprowadzonymi do obrotu przed jej wypowiedzeniem.

 14. Użytkownik oświadcza, iż w przypadku posługiwania się jakimikolwiek wizerunkami osób trzecich w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem uzyskał stosowne zgody tych osób na takie rozporządzanie ich wizerunkiem, a także poinformował je o umieszczeniu ich wizerunków w Serwisie przed dokonaniem takiego umieszczenia.

 15. W przypadku umieszczania przez Użytkownika jakichkolwiek treści w Serwisie, których wykorzystanie wymaga uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz Osoby Trzeciej – Użytkownik zobowiązuje się uiścić te opłaty przed umieszczeniem treści.

 16. W przypadku wystąpienia przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę z roszczeniami dotyczącymi treści umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, w szczególności w przypadku wniesienia zawiadomienia o możliwym naruszeniu przez te treści jakichkolwiek praw – Operator uprawniony jest w szczególności do zablokowania dostępu do tych treści do czasu wyjaśnienia sprawy.

 17. Operator ma prawo zamieszczać w Serwisie treści reklamowe, które stanowią integralną część Serwisu.

§ 4 Działania niedozwolone

 1. W ramach Serwisu niedozwolone jest:

  1. korzystanie z Serwisu w sposób naruszający, bądź mogący prowadzić do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz Regulaminu,

  2. podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Operatora, Użytkownika lub Osób Trzecich, mających na celu zakłócenie normalnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności niszczenie, zmianę, usuwanie, utrudnianie dostępu do Konta,

  3. zamieszczanie treści, które mogą zostać uznane za upokarzające, obrażające, poniżające, wulgarne, erotyczne oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, lub jakichkolwiek innych treści, które mogą wprowadzać Użytkowników w błąd, np. co do charakteru działalności Autora, lub mogące być uznane jako działania dezinformujące,

  4. umieszczanie Materiałów, które szerzą propagandę lub ideologie uznane w Polsce za niekonstytucyjne,

  5. wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania niezamówionych informacji reklamowych lub marketingowych (spam),

  6. naruszenie praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Operatorowi, Użytkownikom lub Osobom Trzecim lub publikowanie jakichkolwiek treści, które mogą takie prawa naruszać,

  7. podawanie lub podszywanie się pod innego Użytkownika,

  8. zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem, gdy jest to dozwolone Regulaminem bądź przepisami prawa,

  9. kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści Serwisu, w części bądź całości, bez uzyskania uprzedniej zgody Operatora,

  10. automatyczne pobieranie informacji z Serwisu, np. za pomocą skryptów,

  11. publikowanie jakichkolwiek treści czy prowadzenie za pośrednictwem Serwisu Działalności związanej z paramedycyną (w szczególności treści odnoszącej się do medycyny przez osoby niemające do tego odpowiednich, wymaganych prawem, kwalifikacji), czy szeroko rozumianą ochroną zdrowia.

 2. Operator, w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu, lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa, bądź zasad współżycia społecznego, może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w tym Konto Autora bądź Supportera, czy też zablokować mu możliwość korzystania z Usług na zasadach przewidzianych w §15 Regulaminu. W szczególności Operator odmówi zawarcia Umowy z Użytkownikiem lub rozwiąże już istniejącą w przypadku umieszczenia Użytkownika na tzw. listach sankcyjnych publikowanych przez organy Unii Europejskiej lub Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (The Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Treasury Department.)

 3. Operator zastrzega sobie prawo do rutynowej kontroli zawartości każdego Konta Autora w zakresie przestrzegania przez niego zasad Regulaminu, w szczególności czy nie zachodzą przesłanki przewidziane w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 5 Rejestracja

 1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie Konta w Serwisie.

 2. Konto zakładane jest samodzielnie poprzez Rejestrację w Serwisie. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Serwisu www.suppi.pl lub udostępnić niezbędne dane za pośrednictwem swojego profilu posiadanego u zewnętrznego usługodawcy, tj. Facebook, Google, Apple a także Patronite.pl.

 3. Rejestracja oraz założenie Konta Użytkownika jest dobrowolne oraz bezpłatne. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik, dokonując Rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu, w tym Polityką Prywatności i akceptuje jego treść oraz wynikające z jego postanowień prawa i obowiązki.

 4. Założenie Konta Użytkownika wymaga zaakceptowania niezbędnych zgód oraz [jeśli dotyczy] uzupełnienia formularza rejestracyjnego o dane w nim wskazane, tj.:

  1. a. imię i nazwisko,

  2. b. adres e-mail,

  3. c. a także utworzenie hasła.

 5. W procesie założenia Konta Autora Użytkownik, będący osobą fizyczną, poza podaniem danych, o których mowa w ust. 4, podaje również:

  1. adres zamieszkania,

  2. adres korespondencyjny,

  3. numer telefonu,

  4. nazwę Autora w Serwisie.

 6. Założenie Konta Autora będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wymaga podania:

  1. firmy,

  2. formy organizacyjnej prowadzenia działalności gospodarczej,

  3. adresu siedziby,

  4. Numeru Identyfikacji Podatkowej,

  5. numeru KRS (lub innego numeru rejestrowego),

  6. danych reprezentanta takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,

  7. nazwy Autora w Serwisie.

 7. Dane, o których mowa w ust. 5 i 6 są każdorazowo weryfikowane przez Pracowników Serwisu.

 8. Osoby niepełnoletnie mogą założyć Konto tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przedstawiciela ustawowego. Operator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy przedstawiciel ustawowy taką zgodę wyraził, żądając od Użytkownika przedstawienia dokumentu obejmującego swoją treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody. Jeśli niepełnoletni Użytkownik nie przedstawi takiego dokumentu, Operator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta do chwili przedstawienia dokumentu. Wzór oświadczenia woli stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 9. Formularz rejestracyjny zawiera pola oraz oświadczenia oznaczone gwiazdką (*), których wypełnienie jest niezbędne w celu dokończenia Rejestracji oraz założenia Konta. Brak uzupełnienia pól, o których mowa w zdaniu powyżej skutkuje brakiem możliwości założenia Konta oraz odmową świadczenia Usług.

 10. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość, zawierającą kod aktywujący Konto. W celu dokończenia Rejestracji, należy potwierdzić Rejestrację, klikając w link, znajdujący się w przesłanej wiadomości e-mail.

 11. Na potwierdzenie skutecznego założenia Konta (zawarcia Umowy) Użytkownik otrzyma stosowną informację na adres e-mail, podany podczas Rejestracji wraz z informacją o sposobie i terminie wykonania przez Użytkownika będącego Użytkownikiem uprzywilejowanym prawa odstąpienia od Umowy oraz informacją o braku prawa odstąpienia od Umowy w przypadku zgody Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy (14 dni).

 12. Autor, w ramach Serwisu, może posługiwać się dowolną nazwą, pozwalającą na jego identyfikację przez innych Użytkowników. Nazwa ta nie może być wulgarna, obraźliwa, naruszać dobrych obyczajów, przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.

 13. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny, nie może podawać Danych Osobowych innych Użytkowników lub Osób Trzecich oraz wizerunku Osób Trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.

 14. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych założyć Konto w ich imieniu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

 15. Podanie nieprawdziwych Danych Osobowych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Serwisu może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 16. Użytkownik nie może udostępniać danych, pozwalających na logowanie się w Serwisie innym Użytkownikom lub Osobom Trzecim. W przypadku uzyskania przez innego Użytkownika lub Osobę Trzecią danych, pozwalających na logowanie w Serwisie, a także w przypadku podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zmienić dane logowania oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Operatora.

 17. Użytkownik zakładając Konto w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora podanych Danych Osobowych, w celu prawidłowego świadczenia Usług Serwisu określonych w Regulaminie (Zawarcie Umowy stanowi podstawę prawną przetwarzania Danych Osobowych).

 18. Po założeniu Konta w Serwisie, Użytkownik posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu przewidzianych dla danego rodzaju Konta. Operator może tworzyć nowe funkcjonalności Serwisu oraz zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, co nie stanowi zmiany Umowy.

 19. W ramach korzystania przez Użytkownika z Serwisu Operator może przeprowadzać czynności związane z identyfikacją oraz weryfikacją Użytkownika, a także stosować inne środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w przepisach Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W przypadku gdy skuteczne i zgodne z procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zweryfikowanie Użytkownika będzie w ocenie Operatora niemożliwe lub utrudnione – Operator odmówi zawarcia Umowy lub rozwiąże już istniejącą. W szczególności Operator ma prawo i obowiązek ustalenia beneficjenta rzeczywistego środków pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu.

§ 6 Warunki i zasady świadczenia Usług oraz Wynagrodzenie Operatora i Operatora Płatności

 1. Świadczenie Usług odbywa się na podstawie Umowy, zawieranej przez Operatora z Użytkownikiem.

 2. Z chwilą skutecznego założenia Konta w Serwisie, zgodnie z instrukcją wskazaną w §5 Regulaminu, dochodzi do zawarcia Umowy w formie elektronicznej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, na warunkach określonych w przepisach prawa, niniejszym Regulaminie oraz Załączniku nr 4.

 3. Użytkownikowi będącemu Użytkownikiem uprzywilejowanym przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż określone w ust. 4, w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5. Niniejszy ustęp oraz kolejne ustępy do ustępu 9 mają zastosowanie do odpłatnych Usług za wyjątkiem Usług płatniczych.

 4. W przypadku, gdy na żądanie Użytkownika będącego Użytkownikiem uprzywilejowanym Operator rozpoczął świadczenie odpłatnych usług na rzecz tego Użytkownika przed upływem terminu wskazanego w ust. 3 – Użytkownik ponosi uzasadnione, poniesione przez Operatora koszty tych usług równe kwocie proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Użytkownik uprzywilejowany poinformował Operatora o odstąpieniu od Umowy.

 5. Użytkownik uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy o świadczenie usług przez Operatora, za które zobowiązany jest do zapłaty ceny, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika uprzywilejowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości.

 6. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy należy poinformować Operatora o decyzji o odstąpieniu od Umowy, poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia, o którym mowa w ust. 7.

 7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone m.in. przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, lub za pomocą innego dowolnego jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie powinno zostać wysłane Operatorowi na właściwy adres, w zależności od tego, na jaką drogę złożenia oświadczenia zdecyduje się Użytkownik uprzywilejowany. Dla dochowania terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wystarczy jego wysłanie przed upływem tego terminu.

 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą, a Operator niezwłocznie zwraca Użytkownikowi uprzywilejowanemu wszelkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

 9. Zwrot płatności, o których mowa w ust. 8 dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inne, bezkosztowe dla niego rozwiązanie.

 10. Usługi świadczone na rzecz Mecenasa lub Użytkownika, w szczególności możliwość korzystania przez niego z Serwisu, założenie i prowadzenie Konta oraz przekazywanie Wsparcia, są bezpłatne.

 11. Otrzymywanie Wsparcia przez Autora, może mieć charakter odpłatny.

 12. Usługi Dodatkowe świadczone na rzecz Autora oraz Usługi Płatnicze, mają charakter odpłatny, zgodnie z ust. 13 poniżej.

 13. Wynagrodzenie Operatora oraz Operatora Płatności za Usługi Dodatkowe oraz Usługi Płatnicze świadczone na rzecz Autora wskazane są w załączniku nr 4 do Umowy - Tabela Opłat i Prowizji.

 14. Każdy Użytkownik ma możliwość skorzystania z wybranych, świadczonych w ramach Serwisu odpłatnych Usług Dodatkowych.

 15. Autor wyraża zgodę na pobranie przez Operatora oraz Operatora Płatności kwot, o których mowa w ust. 13, ze środków pieniężnych przekazywanych na rzecz Autora odpowiednio przez Supportera lub Mecenasa.

 16. Na życzenie Autora, po prawidłowym wypełnieniu wniosku zamieszczonego na stronie Operatora, Operator lub Operator Płatności wystawi Autorowi fakturę VAT w formie elektronicznej, z tytułu opłaty za Usługi, Usługi Dodatkowe oraz Usługi Płatności. Wystawione faktury VAT Operator będzie przekazywał Autorowi do samodzielnego pobrania w formie linku na Koncie Autora.

 17. Operator informuje, że Użytkownik, przekazując środki Autorowi za pośrednictwem Serwisu powinien wziąć pod uwagę, że:

  1. istnieje ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację zamierzeń);

  2. istnieje ryzyko związane z tym, że Autor może nie zrealizować formy podziękowania za udzielone Wsparcie opisanej w Poziomach Wpłat

  3. Autor może zmienić charakter swojej Działalności.

 18. Operator weryfikuje tożsamość każdego Autora, a także monitoruje jego Działalność, starając się ograniczyć wskazane w ust. 17 ryzyka, jednakże Operator nie jest w stanie ich wyeliminować w całości, gdyż nie ma wpływu i nie odpowiada za działania Autorów.

 19. Zasady oraz wynagrodzenie Operatora z tytułu świadczenia Usług Dodatkowych - o ile wymaga tego rodzaj danej Usługi Dodatkowej — prezentowane są Użytkownikowi za pośrednictwem Konta w Serwisie.

§ 7 Zasady działania Konta Autora

 1. W dowolnym czasie Użytkownik może zdecydować o zmianie charakteru Konta na Konto Autora. W tym celu w ramach funkcjonalności Serwisu, Użytkownik tworzy indywidualny Profil Autora za pośrednictwem mechanizmu akceptacji dostępnego w Serwisie, przechodząc proces weryfikacji i akceptacji w tym wykonuje przelew weryfikacyjny na numer konta podany przez Operatora, lub za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu.

 2. Zmiana charakteru Konta wymaga podania danych, niezbędnych do realizacji płatności przez Operatora Płatności, złożenia przez Użytkownika oświadczenia dotyczącego prawdziwości podanych przez niego danych oraz zakresu praw autorskich przysługujących mu do Materiałów zgłoszonych w Profilu Autora, w tym zawartości Poziomów Wpłat, według wzoru zamieszczonego w Serwisie oraz uzupełnienia przez Użytkownika indywidualnego profilu o własne portfolio, tj. wskazanie m.in.:

  1. opisu własnej osoby,

  2. opisu dotychczasowej Działalności,

  3. przykładów dotychczasowej działalności,

  4. dotychczasowych osiągnięć,

  5. zamierzonych celów związanych z Działalnością, w tym propozycji, pomysłów lub działań,

  6. propozycji zawartości Poziomów Wpłat.

 3. Poza informacjami, o których mowa w ust. 2, Użytkownik jest także zobowiązany do wskazania numeru rachunku bankowego właściwego do dokonywania rozliczeń z tytułu otrzymanego Wsparcia. Rachunek bankowy, o którym mowa powyżej, powinien być otwarty w banku prowadzącym działalność na terenie Polski i oznaczony numerem IBAN.

 4. Profil Autora każdorazowo podlega weryfikacji merytorycznej i formalnej przez pracowników Operatora pod względem zgodności z Regulaminem. W szczególności Operator weryfikuje, czy:

  1. Użytkownik spełnia kryteria prowadzenia Działalności, przy czym ocena Działalności należy wyłącznie do Operatora, który podejmuje decyzję w tym zakresie według własnego uznania. W tym celu Operator analizuje portfolio zamieszczone w ramach Konta oraz wskazane propozycje Poziomów Wsparcia, propozycje, pomysły, lub działania z zakresu Działalności Użytkownika. Operator może odmówić publikacji Profilu Autora bez podania przyczyn.

  2. działania Autora nie naruszają zasad Regulaminu,

  3. nie zachodzą przesłanki przewidziane w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 5. Po stworzeniu Profilu Autora oraz zgłoszeniu Operatorowi zamiaru dokonania zmiany charakteru Konta, oraz przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji Operator dokonuje zmiany charakteru Konta.

 6. Operator, w ciągu 7 dni roboczych od przesłania przez Użytkownika zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje weryfikacji, badając czy Użytkownik spełnia warunki niezbędne do zmiany charakteru Konta.

 7. Jeżeli Operator uzna, że Użytkownik spełnia warunki zmiany charakteru Konta, o których mowa w ust. 2- 4, w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia procesu weryfikacji Operator dokona zatwierdzenia zmiany Konta Użytkownika na Konto Autora, jednocześnie przesyłając wiadomość z potwierdzeniem dokonanej zmiany na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym.

 8. Operator może odmówić dokonania zmiany o której mowa w ust. 1, bądź odmówić zatwierdzenia o którym mowa w ust. 7 powyżej, w szczególności jeżeli:

  1. Użytkownik nie wypełni prawidłowo Profilu Autora;

  2. Użytkownik nie złoży wymaganych przez Operatora oświadczeń, o których mowa w ust. 2;

  3. uzna, że zachodzą wątpliwości co do zakresu przysługujących Użytkownikowi osobistych i majątkowych praw autorskich do Materiałów lub zawartości Poziomów Wpłat, które Użytkownik zamierza umieścić w Serwisie;

  4. uzna, że Profil Autora może zawierać treści niezgodne z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, lub dla realizacji, których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne, których Użytkownik nie spełnia;

  5. uzna, że Użytkownik, w ramach Poziomów Wpłat oferuje formę podziękowania za udzielone Wsparcie, która jest niezgodna z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami lub może naruszyć prawa innych Użytkowników lub Osób Trzecich;

  6. uzna, że zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności niemożliwe okaże się ustalenie beneficjenta rzeczywistego zbieranych środków.

  7. obowiązek taki będzie wynikał ze stanowisk Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (The Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US Treasury Department) lub rekomendacji Unii Europejskiej  - Skonsolidowany wykaz osób, grup i podmiotów podlegających sankcjom finansowym UE (Consolidated list of EU financial sanctions);

  8. uzna, że realizacja Poziomów Wpłat może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia oraz może być sprzeczna z przepisami prawa lub Regulaminem;

  9. Użytkownik nie wykaże w sposób dostateczny prowadzenia Działalności.

 9. W przypadku odmowy dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 Konto Użytkownika działa na dotychczasowych zasadach. Na odmowę zmiany, o której mowa w ust. 1 Użytkownikowi przysługuje reklamacja, na zasadach określonych w §16 lub §17 Regulaminu.

 10. Od dnia dokonania przez Operatora zmiany Konta na Konto Autora, oraz jego wstępnej weryfikacji Użytkownikowi przysługuje status Autora wraz z funkcjonalnościami przypisanymi do Konta Autora, w szczególności możliwość tworzenia i udostępniania Poziomów Wpłat, otrzymywania Wsparcia od Supportera i/lub Mecenasa, z zastrzeżeniem ust. 11 i ust. 14. Posiadanie przez Użytkownika statusu Autora nie pozbawia go możliwości udzielania Wsparcia innym Autorom.

 11. Wsparcie, otrzymane przez Autora w okresie przed zatwierdzeniem, o którym mowa w ust. 7 powyżej, trafia do niego dopiero po skutecznym zatwierdzeniu. W wypadkach określonych w ust. 8, zebrane wsparcie trafia z powrotem do Supporterów za pośrednictwem wybranej przez nich metody płatności.

 12. Uzyskanie statusu Autora powoduje, że Umowa ulega zmianie w zakresie funkcjonalności dostępnych wyłącznie dla Autora, o których mowa w ust. 10 powyżej.

 13. Autor, w terminie 14 dni od zmiany Umowy, o której mowa w ust. 12 powyżej może odstąpić od części Umowy, która uległa zmianie bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, przesyłając Operatorowi stosowne oświadczenie, za wyjątkiem wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie. Do czasu skutecznego odstąpienia od zmienionej części Umowy, Użytkownik stosuje zapisy Regulaminu przewidziane dla Autora oraz Konta Autora. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 14. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 10 Autor jest zobowiązany uzupełnić dane Konta Autora o numer rachunku bankowego należący do Autora, na który to rachunek przekazywane będzie Wsparcie, w przypadku decyzji Mecenasa lub Supportera o jego przyznaniu oraz dane niezbędne do dokonania przelewu. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przynależności rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu powyżej w szczególności poprzez wykonanie przelewu testowego. W przypadku niezgodności danych z rachunku z danymi osobowymi Autora, Operator odmówi uwzględnienia wskazanego przez Autora rachunku bankowego oraz może cofnąć zgodę na dokonanie zmiany Konta, o której mowa w ust. 1.

 15. Autor może na Koncie Autora publikować Materiały związane ze swoją Działalnością oraz zamieszczać informacje związane z opublikowanymi Materiałami.

 16. Posiadanie Konta Autora pozwala Autorowi na udostępnianie Poziomów Wpłat, o których mowa w §9 Regulaminu oraz otrzymywanie Wsparcia od Supportera lub Mecenasa na prowadzenie Działalności.

 17. Użytkownik posiadający Konto Autora może być promowany przez Operatora poprzez udostępnienie informacji o nim na stronie internetowej www.suppi.pl. Promowanie, o którym mowa powyżej może mieć charakter:

  1. odpłatny, stanowiąc tym samym Usługę Dodatkową, o której mowa w § 6 ust. 13 Regulaminu.

  2. nieodpłatny.

 18. Odpłatne promowanie Autora następuje na podstawie wybranej i opłaconej przez niego Usługi Dodatkowej. W tym przypadku Autor jest promowany w sekcji “Promowani”.

 19. Nieodpłatne promowanie Autora następuje na podstawie subiektywnego wyboru Operatora. W tym przypadku Autor jest promowany w sekcji “Nasz wybór”.

§ 8 Publikowanie Materiałów na Koncie Autora

 1. Publikacja Materiałów może nastąpić poprzez dodanie do Konta Autora określonych plików, filmów, treści audio, hiperłączy oraz odsyłaczy do stron internetowych Autora lub innych przejawów Działalności Autora.

 2. Autor może w każdej chwili:

  1. ograniczyć możliwość zapisywania się nowych Supporterów poprzez ustawienie maksymalnego limitu liczby Supporterów na poszczególnych Poziomach Wpłat;

  2. wystąpić do Operatora z wnioskiem o anulowanie Poziomu Wpłat;

  3. wystąpić do Operatora z wnioskiem o zmianę Konta Autora na Konto typu „wizytówka”, w którym Autor jedynie informuje o swojej Działalności, bez możliwości otrzymywania Wsparcia;

  4. czasowo zawiesić Konto Autora;

  5. całkowicie zlikwidować Konto Autora.

 3. W przypadku zamiaru zawieszenia lub likwidacji Konta Autora, Autor jest zobowiązany poinformować o tym Operatora, przynajmniej na miesiąc przed planowanym zawieszeniem/likwidacją Konta Autora, przesyłając na adres e-mail: kontakt@suppi.pl pisemną informację o przyczynach zawieszenia/likwidacji oraz dniu planowanego zawieszenia/likwidacji Konta Autora.

 4. Autor przynajmniej na miesiąc przed zamiarem wznowienia funkcjonowania Konta Autora, powiadamia o tym Operatora, przesyłając pisemną informację na adres e-mail: kontakt@suppi.pl.

 5. Materiały opublikowane przez Autora w Serwisie nie mogą naruszać praw innych Użytkowników lub Osób Trzecich, w tym wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub z Ustawy prawo własności przemysłowej.

 6. Operator, Supporter, Mecenas oraz Operator Płatności nie odpowiadają za naruszenie przez Autora praw własności intelektualnej w tym za roszczenia innych Użytkowników lub Osób Trzecich, którym takie prawa przysługują.

 7. Operator zastrzega sobie możliwość bezpłatnego wykorzystania w charakterze reklamowym lub marketingowym Materiałów opublikowanych przez Autora w Serwisie, o ile Materiały te zgodnie z zasadami udostępnienia Poziomu Wpłat określonymi przez Autora nie zostały udostępnione Supporterowi na wyłączność, na co Autor wyraża zgodę.

 8. Operator zastrzega możliwość zawieszenia w każdym czasie funkcjonowania Konta Autora, w razie naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszania przez niego postanowień Regulaminu lub przepisów prawa na zasadach przewidzianych w §15 Regulaminu. W przypadku zawieszenia Konta, Autorowi przysługuje złożenie reklamacji, zgodnie z postanowieniami §16 lub 17 Regulaminu.

§ 9 Wsparcie dokonywane przez Supportera oraz Poziomy Wpłat

 1. Użytkownik w ramach Serwisu może wybrać jednego lub większą liczbę Autorów oraz zdecydować o chęci Wspierania ich Działalności poprzez przekazywanie środków pieniężnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Autor na swoim Koncie wskazuje zawartość poszczególnych Poziomów Wpłat, widoczną dla wszystkich Użytkowników oraz Osób Trzecich. Autor we własnym zakresie wskazuje liczbę oraz rodzaj Poziomów Wpłat, jakie zostaną udostępnione na jego Koncie, przy czym wartość Poziomu Wpłat nie może być niższa od 1 zł.

 3. Poprzez kliknięcie Użytkownika w wybrany Poziom Wpłat umieszczony przez Autora na jego Koncie, Użytkownik zobowiązuje się względem Autora przekazać Wsparcie w kwocie określonej w wybranym Poziomie Wpłat.

 4. Wsparcie otrzymane przez Autora w ramach Serwisu nie może zostać przeznaczone na finansowanie działalności przestępczej oraz jakiejkolwiek innej działalności niezgodnej z przepisami prawa.

 5. Wszelkie informacje zawarte na Profilu Autora, pochodzą od Autora lub zostały zamieszczone na jego zlecenie i odpowiedzialność.

§ 10 Wsparcie dokonywane przez Mecenasa

 1. Mecenas, według własnego uznania, może wskazać dowolnie wybranych Autorów, na których rzecz przekaże Wsparcie w formie darowizny. Mecenas we własnym zakresie ustala wysokość Wsparcia (darowizny), niezależnie od Poziomów Wpłat określonych przez Autora.

 2. W celu przekazywania przez Mecenasa Wsparcia, Operator udostępni Mecenasowi wszelkie dane wybranego Autora niezbędne do dokonania przez Mecenasa przelewu, w szczególności numer rachunku bankowego oraz Dane Osobowe Autora, na co Autor wyraża zgodę.

 3. Do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Mecenasem oraz Autorem dochodzi z chwilą uznania rachunku bankowego Autora. Przekazanie danych Autora Mecenasowi nie oznacza zobowiązania Mecenasa do przekazania Wsparcia w formie darowizny Autorowi.

§ 11 Dobrowolna Wpłata na rzecz Operatora

 1. Supporter wraz z przekazaniem Wsparcia, może jednocześnie przekazać także Dobrowolną Wpłatę na rzecz Operatora.

 2. Supporter może przekazać Operatorowi Dobrowolną Wpłatę poprzez następujące metody płatności:

  1. imoje.

 3. Przekazanie Dobrowolnej Wpłaty następuje poprzez wybór właściwej ikony widocznej w Serwisie przy przekazywaniu Wsparcia, przedstawiającej domyślną kwotę, bądź też przedstawiającej formułę "Inna kwota", umożliwiającą Supporterowi przekazanie na rzecz Operatora innej, dowolnej kwoty.

 4. Supporter, który nie chce przekazać Dobrowolnej Wpłaty na rzecz Operatora, na etapie, wybiera odpowiednią opcję na ekranie płatności.

 5. Dobrowolna Wpłata, o której mowa w ust. 1 ma charakter dobrowolny i pozwala Operatorowi rozwijać Serwis.

 6. Supporter, poza wypadkami przewidzianymi w przepisach prawa lub postanowieniami Regulaminu, nie może wycofać swojej Dobrowolnej Wpłaty.

§ 12 Sposób dokonywania płatności

 1. Wsparcie, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Supporterem oraz Autorem, przekazywane jest Autorowi za pośrednictwem Operatora Płatności. Dane Operatora Płatności, obsługującego Serwis dostępne są na stronie internetowej Serwisu. W przypadkach, o których mowa w Załączniku nr 5 do Regulaminu – w charakterze Operatora Płatności może występować Operator.

 2. Supporter wyraża zgodę na przekazywanie Wsparcia Autorowi za pośrednictwem Operatora Płatności, przy czym środki pieniężne stanowiące Wsparcie w żadnym momencie nie stają się własnością Operatora, z zastrzeżeniem opłat za Usługi Dodatkowe, o których mowa w § 6 ust. 13 oraz Dobrowolnej Wpłaty, o której mowa w § 11 Regulaminu.

 3. Supporter zawierając umowę z Autorem oraz wybierając określony Poziom Wsparcia zobowiązuje się na Wsparcie Autora poprzez:

  1. jednorazowe pobranie przez Operatora Płatności z karty płatniczej lub przelewem kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości Wsparcia, zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu lub

  2. dokonywanie przelewu na rachunek bankowy (konto rozliczeniowe) Operatora Płatności, w wysokości wynikającej z wybranego Poziomu Wsparcia, zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu.

 4. Po kliknięciu w ikonę wybranego Poziomu Wsparcia, Supporterowi zostanie wyświetlone podsumowanie Wsparcia, po czym zostaje przekierowany automatycznie na stronę płatności, w celu dokończenia procedury.

 5. Autor wyraża zgodę na otrzymywanie Wsparcia za pośrednictwem Operatora Płatności. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 5 Regulaminu, Autor posiada dostęp do środków zgromadzonych przez Autora w ramach Wsparcia, na zasadach określonych w Regulaminie oraz przepisach prawa.

 6. Wypłaty środków do Autora z tytułu Wsparcia lub Datków dokonywane są za pośrednictwem metod wskazanych w Serwisie — w sposób uzgodniony między Autorem a Operatorem.

 7. Środki pieniężne stanowiące Wsparcie otrzymywane przez Autora od Mecenasa wpłacane są Autorowi na jego rachunek bankowy bezpośrednio przez Mecenasa.

 8. Płatności z tytułu Usług Dodatkowych będą dokonywane poprzez wybranie odpowiedniej Usługi Dodatkowej udostępnionej w ramach Konta w Serwisie. Użytkownik, poprzez kliknięcie odpowiedniej Usługi Dodatkowej może zapoznać się z warunkami jej świadczenia przez Operatora, a także z należną z tego tytułu opłatą. Po ich zaakceptowaniu Użytkownik zostaje przekierowany na stronę płatności, gdzie może za nią zapłacić, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie płatności. Po zakończeniu procedury płatności, kwota odpowiadająca wybranej Usłudze Dodatkowej zostanie pobrana z konta bankowego lub karty płatniczej Użytkownika.

 9. Operator oraz Operator Płatności w ramach obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zastrzega sobie prawo do rejestrowania transakcji dokonywanych w ramach Serwisu. Operator w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika dokonującego transakcji w Serwisie może żądać od Użytkowników:

  1. wykonania płatności testowej z rachunku bankowego należącego do Użytkownika;

  2. udostępnienia dokumentu tożsamości;

  3. potwierdzenia w inny sposób tożsamości Użytkownika;

  4. wystąpienia z żądaniem udostępnienie informacji pozwalających ustalić beneficjenta rzeczywistego.

 10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dane Użytkownika nie są zgodne ze stanem faktycznym lub rachunek bankowy, na którym dokonywana jest transakcja nie należy do Użytkownika, Operator wezwie Użytkownika do potwierdzenia prawdziwości danych osobowych Użytkownika w sposób wskazany w ust. 9 powyżej a w przypadku braku potwierdzenia danych podanych przez Użytkownika może odmówić dokonania transakcji oraz usunąć Konto Użytkownika.

 11. Operator lub Operator Płatności mogą odmówić pobrania od Supportera oraz przekazania Autorowi Wsparcia lub Datku w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez nich zasad Regulaminu, w szczególności może naruszać postanowienia Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 13 Akcje specjalne

 1. Operator może swobodnie decydować o organizowaniu stałych lub czasowych Akcji Specjalnych, które zostaną oznaczone w Serwisie jako Akcja Specjalna oraz wyróżnione jej logiem.

 2. Akcje Specjalne regulowane są postanowieniami Regulaminów Specjalnych publikowanych w Serwisie.

 3. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w Regulaminie Specjalnym znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu.

 4. Odrębności w stosunku do Regulaminu określone w Regulaminie Specjalnym mogą dotyczyć w szczególności Autora, Poziomu Wsparcia lub Materiałów.

 5. Niezależnie od spełnienia innych wymogów wynikających z Regulaminu, przed przystąpieniem do udziału w Akcji Specjalnej Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Regulamin Specjalny.

 6. W momencie akceptacji Regulaminu Specjalnego dochodzi do zmiany Umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu Specjalnego.

 7. Akcje Specjalne mogą być organizowane przez Operatora przy współpracy Osób Trzecich.

§ 14 Odpowiedzialność

 1. Operator jest odpowiedzialny wyłącznie za świadczenie Usług oraz Usług Dodatkowych, w szczególności udostępnianie w ramach Serwisu przestrzeni dla Użytkowników do prezentowania Materiałów, udostępniania Poziomów Wsparcia oraz umożliwienie przekazywania środków pieniężnych pomiędzy Supporterem i Autorem oraz Mecenasem i Autorem w ramach Wsparcia.

 2. Operator Płatności jest podmiotem odpowiedzialnym wyłącznie za prawidłową realizację płatności, wynikających z umów zawieranych pomiędzy Supporterem i Autorem (obsługa płatności).

 3. Stronami umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 i 2 oraz § 10 ust. 3 Regulaminu są, w zależności od przypadku, wyłącznie Supporter i Autor lub Mecenas i Autor. Strony zawartej umowy są odpowiedzialne względem siebie za wykonanie zobowiązań oraz spełnienie roszczeń z niej wynikających, w szczególności za przekazanie Wsparcia lub Datku, przekazanie Poziomów Wsparcia oraz zdolność do realizacji zaciągniętych zobowiązań lub prawidłowego wykorzystania otrzymanego Wsparcia lub Datku. Operator oraz Operator Płatności nie nadzorują prawidłowego wykonania i terminowości zobowiązań wynikających z umowy oraz nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności.

 4. Operator oraz Operator Płatności na podstawie świadczonych na rzecz Supportera, Autora oraz Użytkownika Usług oraz Usług Płatniczych umożliwiają jedynie zawarcie umowy pomiędzy Supporterem i Autorem, oraz Mecenasem i Autorem oraz jej realizację, udostępniając na podstawie zawartej Umowy funkcjonalności Serwisu oraz Usługi Płatnicze.

 5. Operator, Operator Płatności, Mecenas i Supporter nie ponoszą odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe Autora z tytułu otrzymanych środków pieniężnych, w tym także odpowiedzialności określonych postanowieniami zawartymi w Ustawie o podatku od spadków i darowizn oraz Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

 6. Autor zobowiązany jest do samodzielnego obliczania oraz uiszczenia wszelkich wymaganych przepisami prawa należności publicznoprawnych, związanych z otrzymanymi za pośrednictwem Serwisu środkami pieniężnymi. Operator oraz Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika, Mecenasa oraz Osób Trzecich za jakiekolwiek treści, decyzje i działania lub zaniechania Użytkownika, w tym m.in. Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz Materiały.

 7. Operator oraz Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za Materiały mogące naruszać prawa innych Użytkowników, Mecenasa lub Osób Trzecich wynikające z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub z Ustawy prawo własności przemysłowej.

 8. Operator ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości przy realizacji płatności wyłącznie, jeżeli ponosi za nie winę. Jeżeli nieprawidłowości, o których mowa w zdaniu powyżej powstały na skutek działalności Operatora Płatności, jest on (Operator Płatności) odpowiedzialny za naprawienie wynikłej z tego tytułu szkody.

 9. Operator, ze względów bezpieczeństwa lub konieczności przeprowadzenia prac technicznych, aktualizacji lub modernizacji Serwisu ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub awarii. W związku z powyższym Operator nie gwarantuje stałej dostępności Serwisu, w tym dostępności Użytkownika do jego Konta w Serwisie, w szczególności możliwości przekazania Wsparcia, bądź Datku lub uzyskania dostępu do Poziomu Wsparcia.

 10. Operator udostępnia w Serwisie łącza do stron internetowych Użytkowników oraz Osób Trzecich. Korzystając z takich łączy opuszcza się strony Serwisu. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron internetowych Użytkowników lub Osób Trzecich, dostępne tam oprogramowanie, materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia. Korzystając ze stron internetowych osób trzecich połączonych z Serwisem, czyni się to na własną odpowiedzialność.

§ 15 Blokada konta

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Operator może:

  1. wysłać ostrzeżenie do Użytkownika z żądaniem zaniechania czynności, które naruszają przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,

  2. ograniczyć wszystkie, bądź wybrane funkcjonalności Konta,

  3. zablokować czasowo Konto.

 2. W przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu Operator może usunąć konto z Serwisu.

 3. O fakcie zastosowania wobec odpowiednio Użytkownika lub Autora sankcji przewidzianych w ust. 1 lub 2 Operator zawiadamia Użytkownika lub Autora wysyłając wiadomość e-mail na wskazany przez niego przy Rejestracji adres poczty elektronicznej.

 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Użytkownikowi lub Autorowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 16 lub 17 Regulaminu.

 5. Usunięcie Konta, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika w trybie § 21 ust. 10 Regulaminu.

 6. Usunięcie Konta z Serwisu, ograniczenie wszystkich, bądź wybranych funkcjonalności Konta lub zablokowanie czasowe Konta nie zwalnia Użytkownika lub Autora z odpowiedzialności z tytułu zawartej Umowy oraz umów zawartych z innymi Użytkownikami lub Mecenasem.

 7. Odpowiedzialność Operatora, względem Autora nie będącego Użytkownikiem uprzywilejowanym, z tytułu blokady Konta, jego usunięcia lub rozwiązania Umowy przez Operatora jest wyłączona, a jeśli przepisy prawa uniemożliwiają wyłączenie takiej odpowiedzialności – odpowiedzialność ta jest ograniczona w najszerszy sposób dopuszczony prawem.

§ 16 Reklamacje

 1. Użytkownik oraz Mecenas jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Usług, Usług Dodatkowych oraz Usług Płatniczych, świadczonych przez Operatora oraz Operatora Płatności.

 2. Reklamacja dotycząca Usług Płatniczych jest przekazywana do Operatora Płatności za pośrednictwem Serwisu. Operator za pośrednictwem Serwisu przekazuje Użytkownikowi lub Mecenasowi odpowiedź Operatora Płatności na złożoną reklamację.

 3. Reklamacja powinna zostać doręczona do Operatora na adres poczty elektronicznej: kontakt@suppi.pl.

 4. Reklamacja powinna zawierać:

  1. adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź;

  2. oznaczenie Użytkownika/Mecenasa składającego reklamację;

  3. wskazanie reklamowanej Usługi, Usługi Dodatkowej lub Usługi Płatniczej,

  4. wskazanie zarzutów będących podstawą reklamacji.

 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika/Mecenasa o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.

 6. Reklamacja niezawierająca danych, o których mowa w ust. 4 nie będzie rozpatrywana przez Operatora.

 7. Operator pośredniczy oraz wspiera Użytkownika zgłaszającego reklamację dotyczącą nieprawidłowości wynikających z realizacji umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami. W tym celu Operator może żądać od Użytkownika, wobec którego została zgłoszona reklamacja wyjaśnień oraz w przypadku zasadności reklamacji wyznaczyć termin do wykonania zobowiązania zgodnie z zawartą pomiędzy Użytkownikami umową, pod rygorem zastosowania § 15 ust. 1 lub 2 Regulaminu.

 8. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Operatora.

 9. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 10. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności, bądź uzyskania dodatkowych informacji, Operator może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje Użytkownika/Mecenasa wraz z podaniem terminu rozpatrzenia reklamacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy, niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji

 11. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Operator udzieli Użytkownikowi/Mecenasowi odpowiedzi, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w formularzu rejestracyjnym lub przypisany do Konta – jeśli żądanie reklamacyjne nie zostało złożone za pośrednictwem formularza.

§ 17 Postanowienia właściwe dla Użytkowników uprzywilejowanych - Reklamacje w zakresie odpłatnych usług niebędących Usługami płatniczymi

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z Umową.

 2. W przypadku niewłaściwej realizacji Usług przez Operatora Użytkownik uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.

 3. Jeżeli Operator nie dostarczył Usług, Użytkownik uprzywilejowany może wezwać Operatora do ich dostarczenia. Jeżeli mimo to Operator nie dostarczy Usług niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Użytkownika uprzywilejowanego i Operatora terminie, Użytkownik uprzywilejowany może odstąpić od Umowy.

 4. Użytkownik uprzywilejowany może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Usługi, jeżeli:

  1. z oświadczenia Operatora lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi; lub

  2. Użytkownik uprzywilejowany i Operator uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi miał istotne znaczenie dla Użytkownika uprzywilejowanego, a Operator nie dostarczył ich w tym terminie.

 5. Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Umową, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

 6. Jeżeli Usługa jest niezgodna z Umową, Użytkownik uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową.

 7. Dodatkowo, jeżeli Usługa jest niezgodna z Umową, Użytkownik uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:

  1. obniżeniu ceny,

  2. odstąpieniu od Umowy pod warunkiem, że:

   1. doprowadzenie do zgodności Usługi z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;

   2. Operator nie doprowadził Usługi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Operator został poinformowany przez Użytkownika uprzywilejowanego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika uprzywilejowanego, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane;

   3. brak zgodności Usługi z Umową występuje nadal, mimo że Operator próbował doprowadzić usługę do zgodności z umową;

   4. brak zgodności Usługi z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia usługi do zgodności z Umową);

   5. z oświadczenia Operatora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usługi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika uprzywilejowanego.

 8. Użytkownik uprzywilejowany nie może odstąpić od Umowy na podstawie poprzedniego postanowienia, jeżeli Usługa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Usługi z Umową jest nieistotny.

 9. Operator ma obowiązek dokonać zwrotu Użytkownikowi uprzywilejowanemu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji, lub obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika uprzywilejowanego o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny.

 10. Operator dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik uprzywilejowany, chyba że Użytkownik uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§ 18 Postanowienia właściwe dla Użytkowników uprzywilejowanych - Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Użytkownika uprzywilejowanego rezultatu, Użytkownik Uprzywilejowany może skorzystać m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem:link;

  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:link;

  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:link.

§ 19 Ochrona danych osobowych

 1. Celem Operatora jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jak największej ilości Usług/Usług Dodatkowych uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z niektórych Usług/Usług Dodatkowych oferowanych w Serwisie Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych Danych Osobowych, które mogą być przetwarzane przez Operatora.

 2. Zasady, cel oraz sposób przetwarzania Danych Osobowych przez Operatora zostały określone w obowiązujących przepisach prawa, niniejszym Regulaminie oraz Polityce prywatności, stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu, z którymi Użytkownik jest zobowiązany się zapoznać oraz zaakceptować ich treść przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

 3. Podanie wymaganych przez Operatora Danych Osobowych jest konieczne do założenia Konta oraz świadczenia Usług/Usług Dodatkowych.


§ 20 Zmiany Regulaminu

 1. Operator uprawniony jest do dokonania zmiany Regulaminu, z ważnej przyczyny.

 2. Za ważne przyczyny uznaje się:

  1. dostosowanie Usługi lub Serwisu do przepisów prawa mających na nie wpływ;

  2. zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie Usług;

  3. poprawę funkcjonalności Usług lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności Usług;

  4. poprawę bezpieczeństwa świadczonych Usług;

  5. rekomendacje, zalecenia lub innego typu wnioski i zalecenia od organów administracji publicznej, w szczególności organów sprawujących nadzór nad Operatorem;

  6. zmiany kosztów Usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia Usług.

 3. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wewnętrznej wiadomości, wysłanej przez Operatora na należące do Użytkownika Konto w Serwisie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 dni od poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu.

 5. Użytkownik, przed wejściem w życie zmian Regulaminu może te zmiany zaakceptować lub odrzucić. Za akceptację zmian uznaje się także ich nieodrzucenie przez Użytkownika w zakreślonym terminie. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika zmian Regulaminu, zmiany te wiążą Użytkownika od dnia ich wejścia w życie. W przypadku odrzucenia przez Użytkownika zmian Regulaminu, Umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem ulega rozwiązaniu z dniem ich wejścia w życie, na zasadach przewidzianych w § 21 ust. 3 lub ust. 4-5 Regulaminu.

 6. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem z przyczyny, o której mowa w ust. 5 skutkuje usunięciem Konta z Serwisu wraz ze wszelkimi umieszczonymi na nim informacjami oraz Materiałami i – o ile zachodzi taka konieczność – jego rozliczeniem zgodnie z ust. 7. W pozostałym zakresie, do usunięcia Konta stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w § 21 ust. 5 zd. 2 oraz ust. 6 Regulaminu. Rozliczenie Konta ma zastosowanie wyłącznie do Konta Autora i polega na przekazaniu przez Operatora całości środków pieniężnych zgromadzonych przez Autora na jego rachunek bankowy, wskazany w Serwisie.

 7. Konto Autora, w stosunku do którego istnieje obowiązek rozliczenia, o którym mowa w ust. 6 zostaje usunięte z Serwisu z dniem dokonania tego rozliczenia. Do dnia usunięcia Konta Autora stosuje się postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu.

§ 21 Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

 2. Operator może rozwiązać Umowę z ważnych przyczyn, o których mowa w § 20 ust. 2 w każdym czasie, zaś bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 3. Użytkownik niebędący Supporterem lub Autorem może w każdym czasie rozwiązać Umowę, poprzez usunięcie Konta z Serwisu. Usunięcie Konta jest możliwe poprzez wybranie odpowiedniej opcji w panelu Konta. Rozwiązanie Umowy jest skuteczne od chwili jego dokonania i odnosi skutek na przyszłość.

 4. Użytkownik będący Supporterem lub Autorem może w każdym czasie rozwiązać Umowę, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Na prośbę Supportera lub Autora Operator, może wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia, zgodnie z jego żądaniem. W przypadku Autora skrócenie okresu wypowiedzenia, o którym mowa powyżej może nastąpić wyłącznie po uprzednim rozliczeniu Konta Autora na zasadach przewidzianych w § 20 ust. 6 i 7 Regulaminu.

 5. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu, a Konto Użytkownika zostaje usunięte z Serwisu, wraz z wszelkimi informacjami oraz Materiałami Użytkownika umieszczonymi na Koncie. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w szczególności danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązku prawnego. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.

 6. Usunięcie Konta nie uniemożliwia Użytkownikowi zgłoszenia reklamacji, o której mowa w § 16 lub 17 Regulaminu.

 7. Wypowiedzenie należy złożyć poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej: kontakt@suppi.pl. W treści wypowiedzenia należy wskazać dane identyfikacyjne Użytkownika oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 4 zd. 3 okres wypowiedzenia.

 8. Operator zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy zawartej z Autorem, skutkującego usunięciem Konta Autora w przypadku braku logowania (braku aktywności) na Koncie Autora w okresie minimum 6 przypadających po sobie miesięcy. W tym celu, po uprzednim dwukrotnym poinformowaniu Autora za pomocą wiadomości e-mail o prawie do usunięcia Konta Autora, z przyczyn, o których mowa powyżej, Operator przesyła Autorowi na adres e-mail podany w Serwisie wypowiedzenie Umowy, z informacją o przyczynie wypowiedzenia oraz powiadamia Autora o konieczności rozliczenia Konta Autora do czasu upływu okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia, o którym mowa powyżej wynosi 1 (jeden) miesiąc od daty przesłania wypowiedzenia Autorowi.

 9. Operator cofnie przesłane oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w ust. 8, jeżeli Autor w okresie wypowiedzenia przynajmniej raz zaloguje się na swoje Konto Autora.

 10. Operator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. W takim przypadku, o ile zachodzi taka konieczność Operator oraz Użytkownik są zobowiązani rozliczyć Konto na zasadach przewidzianych w § 20 ust. 7.

 11. Operator może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu Umowy przez Operatora lub usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 12. Operator zastrzega możliwość zakończenia działalności lub przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot w każdym momencie, z dowolnego powodu oraz nie podając przyczyny.

 13. W przypadku zakończenia działalności Serwisu rozwiązaniu ulegają wszystkie Umowy oraz umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu.

§ 22 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

 2. Wszelkie pytania, opinie, wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik powinien kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@suppi.pl.

 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym w zakresie świadczenia przez Operatora Usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta.

 5. Do niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Niedozwolone jest używanie Serwisu do organizowania zbiórek publicznych w rozumieniu Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

 6. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku Użytkowników niebędących Użytkownikami uprzywilejowanymi sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.